Negativ sosial kontroll fafo

LEKEPLASS: Regissør Peter Jackson har bygget sin egen lekeplass i kjelleren i huset sitt i New Zealand. Her kommer han ut av et hobbit-hus i 2012. Foto:Stringer, Reuters Peter Jackson (53) har gjort om kjel...

Lurer du på om du har ADD eller ADHD? Sliter du med konsentrasjonsvansker? Føler du deg rastløs? Er dette symptomer på ADD? Ja, dette er symptomer so kan indikere at du har ADD eller ADHD. Det er heldigvis ikke slik at det betyr dermed at du har denne diagnosen, men det kan være greit å være litt på vakt. Enten du har ADD, ADHD, eller ikke – kan det være godt å vite at det finnes mange gode løsner. Medisin kan fungere for noen, men ikke alle. Dessuten finnes det ingen direkte medisin mot konsentrasjonsvansker eller rastløshet. Det er heldigvis mange naturlige behandlingsmåter. Symptomer på ADD og ADHD inkluderer: Blir lett distrahert Glemsk, selv i hverdaglisge aktiviterer Misliker og unngår oppgaver som krever langvarig konsentrasjon Ikke klarer å fåkusere på detaljer som lekser, studier, eller andre aktiviteter. Dersom du har problemer med noen av disse symptomene, ikke fortvil. Det er mange gode råd mot konsentrasjonsvansker. Tips 1 mot konsentrasjonsvansker – Yoga Det er ikke bare folk som begynner å komme opp i årene som sliter med konsentrasjonsvansker, det er det nemlig også veldig mange unge som sliter med.

Hyperaktive barn (ADD)|Hyperaktive bar... - Barnepsykiatri

Kilde: – De har bygget erfaring i hvordan de skal ­takle hverdagen og vet at de for eksempel fungerer ­bedre hvis de ikke gjør mange ting samtidig. Mange er flinke til å lage huskelister. Å komme i pensjonsalder kan også lette situasjonen, da kravene som pensjonist ikke er like høye som for en yrkes­aktiv, sier Kvakkestad. Aldri for sent Klinikkoverlegen understreker at det uansett aldri er for sent å søke hjelp. – En eldre ADD-pasient med ubehandlet lidelse har nok på egenhånd lært seg mange av de kognitive teknikkene som brukes i behandling, men de kan likevel ha utbytte av ytterligere terapeutiske tiltak og av medikamentell behandling. Får rusproblemer Hverken ADD eller ADHD er noe som oppstår sent i livet. For å få en av disse diagnosene må de grunnleggende symptomene ha vært tilstede fra barndommen av. Noen lærer seg teknikker for å mestre symptomene bedre, og de tilpasser seg situasjonen ved å velge yrker som gjør at de lettere mestrer utfordringer. – En del pasienter med ubehandlet lidelse får problemer med rusmidler.

Psykiater og klinikkoverlege Thor Kvakkestad. Voksne pasienter også – Men ADD er ikke en lidelse som bare knyttes til tidlige år. Når kravene hardner, er vår erfaring at ADD-pasienter faller mer og mer ut. Ofte blir karak­terene på videregående skole gradvis ­dår­ligere. Det er ikke fordi sykdommen er blitt verre, men fordi kravene til kunnskapsnivå blir høyere. Og det stopper ikke der. ADD er en lidelse som gjerne varer livet ut hvis du har symptomer i tidlig voksen alder. – Vi har mange voksne pasienter som tar kontakt fordi de har lest om sykdommen på nett, og som kjenner seg igjen i symptombildet, sier Kvakke­stad. Til­passer seg – Det er liten forskjell på voksne pasienter og godt voksne pasienter, bortsett fra at jo eldre de blir, jo bedre kan de ha tilpasset seg de problemene de sliter med. Kriterier • For at diagnose skal stilles må plagene gi funksjonsvansker på flere områder. • Det er også et kriterium at symptomene er til stede i barndommen. • Det er ikke nødvendig at samtlige symptomer er til stede for å kunne stille diagnose.

Hvis det er tvil om diagnosen eller det er ønskelig å prøve ut behandling med medisiner, kan legen henvise ungen til barnepsykiater. Legen kan også henvise de som har fått psykiske tilleggsproblemer rundt det å være et ADD-barn. Noen barn har god nytte av medisinsk behandling, og primærlegen kan være den som følger opp behandlingen etter at spesialisten har satt den igang. Hvordan går det med ADD-barn? Før i tiden gikk det ikke så bra med dem, ikke minst fordi omgivelsene ikke forstod hva som var i veien. Nå er derimot utsiktene bedre fordi foreldrene blir hørt når de kommer med sine bekymringer om barnet, og hjelpen kan settes inn i tide.

ADHD underdiagnostisert blant jenter | Katarsis

De prøver å medisinere seg selv mot plagene, og typisk for lidelsen er at de har atypiske reaksjoner på sentralstimulerende narkotiske stoffer. Pasienter med ADHD kan for eksempel bli roligere av amfetamin, og mange utvikler derfor et betydelig rusproblem, sier Kvakkestad. Ofte er det ADHD-pasienter som prøver selv­medisinering. Misbruk av narkotika har ikke samme effekt på ADD-pasienter, selv om de også kan slite med noe indre uro. – Det er vanligvis ADHD-pasienter som opplever at de sentralstimulerende midlene gjør det mulig for dem for eksempel å sitte i ro og slappe av uten hele tiden å være i konstant aktivitet. Det er også derfor misbruk kan være utbredt for deler av denne pasientgruppen, selv om det gir andre svært alvorlige problemer med avhengighet til narkotiske stoffer, sier Kvakkestad. Fra ADHD til ADD Det kan være vanskeligere å skille lidelsene fra andre lidelser etter at pasienten er blitt voksen. Da er ofte hyperaktivitetssymptomer gått noe tilbake. En pasient med ADHD i barndommen vil således kunne ende opp med ADD i voksen alder.

Symptomer på uoppmerksomhet vil kanskje tolkes som latskap eller manglende motivasjon, symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet som uhøflighet og utilstrekkelighet. Det å se på seg selv, eller å bli sett på som lat, umotivert eller upassende i sosiale situasjoner vil over tid påvirke selvfølelsen. Det kan gi en følelse av hjelpesløshet, som følge av gjentatt erfaring med å mislykkes eller ikke å strekke til. Dette kan igjen føre til en rekke andre problemer, som depresjon og angst, som videre øker sjansen for feildiagnostisering, da heller ikke dette passer inn i tradisjonelle forestillinger om ADHD. I tråd med dette viser forskning at kvinner med ADHD generelt skårer høyere enn menn med lidelsen på mål for emosjonelle vansker (dvs. angst/depresjon), noe som også ble rapportert i vår studie. Dette kan tyde på at emosjonelle vansker er et særlig kjennetegn ved ADHD hos kvinner, som kan bidra til at tilstanden blir enda mer problematisk. Behov for økt forståelse Studien viser at symptomer på både uoppmerksomhet og hyperaktivitet/impulsivitet er minst like alvorlige for kvinner med ADHD som for menn, selv om de kan uttrykkes annerledes.

Studien er en del av et større prosjekt kalt "ADHD-prosjektet", som er en bred kartlegging av ADHD hos voksne gjennomført av en forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen (UiB). Kjønnsforskjeller i selvrapporterte ADHD-symptomer Basert på tidligere forskning antok vi at kvinner med ADHD ville rapportere høyere nivå av symptomer på uoppmerksomhet enn menn med lidelsen, noe resultatene bekreftet. Et mer overraskende funn var at kvinner i ADHD-gruppen også rapporterte betydelig høyere nivå av hyperaktive-impulsive symptomer enn menn. Dette utfordrer den tradisjonelle forestillingen om at hyperaktive og impulsive symptomer slik de uttrykkes hos menn er det som er typisk for ADHD. Hvordan uttrykkes disse symptomene hos kvinner, og hvordan kan det ha seg at kvinner opplever dem som mer alvorlige enn menn gjør? Hyperaktivitet og impulsivitet hos kvinner Som nevnt kan det tenkes at uoppdagede ADHD-symptomer hos kvinner blir mer tydelige og problematiske på grunn av kjønnsspesifikke forventninger, som at kvinner generelt er antatt å ha gode sosiale ferdigheter.

Det viktigste er å godta at barnet har ADD, og beskytte det mot uheldige følger av tilstanden. Når barnet ikke hører etter, er det ikke av vond vilje, men fordi det så lett blir atspredt og tenker på noe annet. ADD-barn trenger enda mer enn andre barn å ha mest mulig orden i tilværelsen, slik at de vet inne i seg hvordan dagen skal bli. De må ha støtte til å ta en ting av gangen, og trenger hjelpsomme påminnelser om hva de akkurat nå holder på med og skal gjennomføre. Hvordan finner legen ut om barnet har ADD? Historien du kan fortelle om barnets utvikling helt fra fødselen av kan si mye, fordi den hos ADD-barn ofte har vært annerledes enn vanlig. Gjennom den kroppslige undersøkelsen av barnet på kontoret kan legen finne små avvik som også er typiske for unger med ADD. I tillegg må legen få opplysninger fra barnet eller skolen, enten gjennom deg eller ved direkte kontakt - etter at du har gitt tillatelse til det. Hva kan legen gjøre videre? Sammen med foreldrene må legen informere barnehagen eller skolen slik at barnet får den spesielle hjelp det trenger der.

  1. Metastase lever prognose
  2. Add jenter symptomer de
  3. Add jenter symptomer youtube
  4. ADHD eller ADD, hva er forskjellen? - VI OVER 60
  5. Hva er fordelene ved termisk bildekamerasystem - Nyheter - Hunan Gaozhi Science And Technology Co., Ltd.

Forskning tyder på at gutter har en tendens til å rette symptomer utover, for eksempel i form av støy, aggresjon, rastløshet og vansker med å sitte stille. I kontrast har jenter med ADHD en tendens til å vende symptomene innover. Jenter med lidelsen blir typisk lett distrahert, har problemer med å høre etter, å igangsette eller avslutte oppgaver. Fordi jenter med ADHD viser færre atferdsproblemer, og mindre synlige symptomer, blir deres vanskeligheter ofte oversett. Som et resultat av dette blir langt færre jenter med ADHD henvist til utredning og behandling. Dette kan føre til ytterligere problemer senere, når de møter nye utfordringer knyttet til for eksempel hjem, familie og arbeid. Dette kan være én av flere grunner til at kvinner med ADHD først oppdages og diagnostiseres når de blir voksne – når symptomene blir så problematiske at de ikke kan overses lenger. Samfunnet stiller visse krav til kvinner, og ADHD kan gjøre disse kravene vanskeligere å oppfylle. Det kan derfor tenkes at kvinner opplever visse ADHD-relaterte vansker som mer alvorlige enn menn, noe som er diskutert i vår studie om kjønnsforskjeller i ADHD-symptomer (se referanse).

October 3, 2020, 2:12 pm